Arai Akino lyrics

Arai Akino lyrics: 'Hiru No Tsuki', 'Kirei Na Kanjou'