Ofra Haza – Hake'ev Haze (This Pain Of Mine) lyrics

Album: Broken Days

'AD 'AKHSHYAV LO NISH'AR DAVAR
TEN LI SIMAN
HAKE'EV SHEHAYAH NISH'AR
KEN KOL HAZMAN
ATAH MITRACHEK, K'MU GAL NE'ELAM
VE'AL HACHOL HACHAM
RAK HAMAVAT SH'MAKHE'EV KOL KACH

K'SHACHOM GUFCHA BI
OCHEZ BI V'MITRAGESH
LOHET BI V'MITFATEL
HAKE'EV HAZEH
MAKEH BI 'OD

BID MA'OT KOL HAKAYTZ TAM
BA LU HASTYAV
ZIKHRONOT MITZEYRIM 'ANAN
K'MU AZ KEN 'AKHSHYAV
ATAH MITKAREV V'MELATEF ET PANAI
V'NOSHEM OTI, MITLAHET MULI, V'EYNAH
RETUVOT KOL KACH

K'SHACHOM GUFCHA BI
OCHEZ BI V'MITRAGESH
LOHET BI V'MITFATEL
HAKE'EV HAZEH

ATAH EY SHAM BEYN SHEVER BEYN 'ANAN
BEYN DAM V'BEYN 'ASHAN
AVUD KOL KACH
V'LI EYN KOACH EYN KOACH 'OD LIR'OT
OTCHA NOFEL, EYN LI K'CHO 'OD
K'SHACHOM GUFCHA BI
OCHEZ BI V'MITRAGESH
KEN HAKE'EV, HAKE'EV...

Submitted by Guest