Ofra Haza – Im Nin'alu lyrics

Album: Fifty Gates of Wisdom: Yemenite Songs

IM NIN'ALU DALTE NADIVIM
DALTE MAROM LO NIN'ALU
EL HAI MAROMAM 'AL KARUVIM
KOLAM BARUCHU YA'ALU

IM NIN'ALU DALTE NADIVIM
DALTE MAROM LO NIN'ALU
EL HAI MAROMAM 'AL KARUVIM
KOLAM BARUCHU YA'ALU
EL HAI
KI HAM ALEY KISOV KARUVIM
YODU SHAMEV V'YAHAL'LU
HAYAT SHAHAM ROTZE W'SHOVIM
MIYOM BARYEH NIKH'LALU
EL HAI
V'BESHESH KANOF IM SAVIVIM
'OFIM BA'AT YIT DZHALDZHALU
IM NIN'ALU, IM NIN'ALU, IM NIN'ALU DALTE NADIVIM
DALTE MAROM LO NIN'ALU
EL HAI MAROM, EL HAI MAROM, EL HAI MAROMAM
'AL BARUCHIM KOLAM BARUCHU YA'ALU
DZHALDZHAL VA'OFEN RU'ASHYIM
MAREDIN SHAMEV V'MAK'DASHIM
MIZEYV KABEDU LOVASHIM
V'BESHESH KANOF IM SAVIVIM
'OFIM BA'AT YIT DZHALDZHALU
Y'ANU BAKEL SHIRIM 'AREBYIM
YACHAD BE'ETET NIDDZHALU
DZHALDZHAL VA'OFEN RO'ASHIM
MEDYIM SHAMEV V'MAK'DASHIM
MIZEYV B'KEDU LOBASHIM
EL HAI
IM NIN'ALU DALTE NADIVIM
DALTE MAROM LO NIN'ALU
EL HAI MAROMAM 'AL KARUVIM
KOLAM BARUCHU YA'ALU
KI HAM ALEY KISOV KARUVIM
YODU SHAMEV V'YAHAL'LU

Submitted by Guest