Ofra Haza – Ode Le'eli lyrics

Album: Fifty Gates Of Wisdom

ODE LE'ELI KONANI TZUR PA'ALI
HUA YISHMA'AH KOLI WYAPEK MAMLALI
BISH'MU AKAWAH AKHRA'AH ASHTACHAWAH
ASDIR SHABOACH NOAH YACHIDAH MALALI
DZHALI LAMATZPUNEKH, LAMAWATZPUNEKH,
L'ROSHE MACHANEKH
WASI RATZEN KONEKH W'LESHMU HALALI, HAKAWAH
ZEDIM HALYITZUNI WARABBU SUTANAI, HAWAH
HOSHEV SHAVUOT 'ANI W'HER OFALI
TARAM LAKHO NIKRAH LEYISHO'AKH MAHARAH
KI MIMAKH ORAH W'ATAH GWALI
DZHALI LAMATZPUNEKH, LAMAWATZPUNEKH,
L'ROSHE MACHANEKH
WASI RATZEN KONEKH W'LESHMU HALALI, HAKAWAH...

Submitted by Guest