Ofra Haza – Ash'alech lyrics

Album: Fifty Gates Of Wisdom

A'SALK YA HORI AL GANANI
LAMAH LAMAH 'ADABTHANAY
W'ANA A'ADAK DAYM ZAMANIV
TAKERIM LAMAN HU HAYANAY
APHTANTANI FYA DA AL MAKANI
KAM 'AD TIKUN GAYEB MANAY
YA M'YAFTI AL GUL WALMA'ANI
GALBI BACHUBAK MUHACHANI
MAFTUN ANA TUL ALDAWAM
MAN WACHSHATAK YA DAL GOLAM
YA MAN GA'AYDAK KADALAM
TALAT, TALAT, TALAT, TALAT
TALATAHU KAL'AMBARANI
SHAMAH YAFOACH GAAD HAL'ANAY
WAY'DAH GABYNAH CHAYIN BADANI
KOLB'ADER SAMAR KAZANAY
YA SAGI YA RUACH WALMA'ATAG
DI YABRI ALDYK WALCHARAWAG
KADAM LENA TZAFI ELGANANI
NASLU MA'AK YA PATANI
DYI SABACH ALPARED ALGADIR
DYI SAWARAK YA DALAMYR
TASLI LADA ALSHAKS ALCHAGEIR
DIYI SAR, DIYI SAR, DIYI SAR, DIYI SAR
DIYI SAR MA'AK FI AKTABANI
ARFIK BAHU YA DA ALGANYANAY
HAGARTANI YA DA ALHYILALI
BELELAH TIFADEL FAKALI

Submitted by Guest