Ofra Haza – Ayelet Chen lyrics

Album: Fifty Gates Of Wisdom

AYELET CHEN BAGALUT TISMAKEN
V'BALAYLAH BATECH HEYKOH MALANI
AYELET CHEN BAGALUT TISMAKEN
V'BALAYLAH BATECH HEYKOH MALANI

LAKOS YEYNAH ANI TAMID MAZUMAN
W'ANIT'ORAV HAMAD YEYNAH BIYEYNI
LAKOS YEYNAH ANI TAMID MAZUMAN
W'ANIT'ORAV HAMAD YEYNAH BIYEYNI

SHATEV DUDIM LA'OMATI WASHUKRU
WAHO'IRU LASEKAL RA'YUNI
SHATEV DUDIM LA'OMATI WASHUKRU
WAHO'IRU LASEKAL RA'YUNI

BEHEKAL BAT MALAKHIM HAKAVUDAH
WASHULCHONAH MAZUMAN LAHAMUNI
BEHEKAL BAT MALAKHIM HAKAVUDAH
WASHULCHONAH MAZUMAN LAHAMUNI

ZAMUN HIPRID LAKHOL RE'IM WA'DUDIM
AVAL DUDI B'AHAVAH YIM SHAKENI
ZAMUN HIPRID LAKHOL RE'IM WA'DUDIM
AVAL DUDI B'AHAVAH YIM SHAKENI

YAKASHAR CHEN WACHASADA 'AL DZHAVARAT
BAMA'DZHAL CHEN WACHASAD YIZIKARENI
YAKASHAR CHEN WACHASADA 'AL DZHAVARAT
BAMA'DZHAL CHEN WACHASAD YIZIKARENI

TE'ORER AHAVAT RACHEL LABANIM
BASED MALKHUT ASIRIT'T 'ALENI
TE'ORER AHAVAT RACHEL LABANIM
BASED MALKHUT ASIRIT'T 'ALENI

ELOHIM CHAYISH LA'AMAKHO YASHU'AH
BA'AT ROTZEN TATZACHATZECH GARENI
ELOHIM CHAYISH LA'AMAKHO YASHU'AH
BA'AT ROTZEN TATZACHATZECH GARENI

SHALOMI LEV BAREV SHALEM TASEVEV
B'NEY EYSH TOM SAGOLAT AV HAMANI
SHALOMI LEV BAREV SHALEM TASEVEV
B'NEY EYSH TOM SAGOLAT AV HAMANI
AYELET CHEN!

Submitted by Guest