Ofra Haza – Bachoshech (In The Dark) lyrics

Album: Broken Days

MI SHAM BACHOSHEKH MI MEALEL MIGME'ASHESH NOHEM BACHOSHEKH
KOL KACH MAVHIL KOL KACH MAFCHID LO NOTEN LISHON
KULI RO'EDET ANI KAN LEVAD V'HUA VACHUTZ
V'MISHTOTEKET OLAY TIPOS KAZEH LACHUTZ SHEMULI YETZUTZ
ROTZAH LIVROACH RAGLAY EYNO ZAZOT
ROTZAH LISHKOACH ET HAKOLOT
ROTZAH LITZROACH KOLI EYNO NISHMA'
ROTZAH LITZROACH EL HADMAMAH MI ZEH 'OMED
SHAM BACHOSHEKH?!...
HOSHEKH OLAY DIMYON OLAY HALOM?
HOSHEKH MATAY YAYIR HAYOM?
HOSHEKH HOSHEKH

PITHOM HADELET NEPTACHAT LEVAD VEKAR LI KAR V'D'MUT BACHOSHEKH
'OMEDET MULI V'BE'ENEHA MAVAT MUZAR SHIMSHAH NISHVERET
V'YAD ARUCHAH NGA'AT BI ANI NIZREKET ROTZAH 'EZ RAH
ROTZAH MIT TOR MIN HACHASHEKHAH
ROTZAH LIVROACH RAGLAY EYNO ZAZOT
ROTZAH LISHKOACH ET HAKOLOT
ROTZAH LITZROACH KOLI EYNO NISHMA'
ROTZAH LITZROACH EL HADMAMAH MI ZEH 'OMED
SHAM BACHOSHEKH?!...
HOSHEKH OLAY DIMYON OLAY HALOM

Submitted by Guest