Ofra Haza – Horashoot - The Bridge lyrics

Album: Kirya

HORASHOOT
SAPARI TAMAH TAMIMAH
SAPARI NOGIL BATEMAH
SAPARI TAMAH TAMIMAH
SAPARI NOGIL BATEMAH
BAT MLACHIM HACHACHOMAH
ON MAGOMECH SAPARI LI
BAT MLACHIM HACHACHOMAH
ON MAGOMECH SAPARI LI
HORASHOOT BA'AMAT NATUNAH
LOCH SHALEMET HAHATUNAH
HORASHOOT BA'AMAT NATUNAH
LOCH SHALEMET HAHATUNAH
AL YASITECH TZOR MAMUNAH
BAT WA'AL YASIG DZHAVULI
AL YASITECH TZOR MAMUNAH
BAT WA'AL YASIG DZHAVULI
OH, OH, OH, OH

DILANI YA SAHAYA
DILANI FANA GABIYA
DILANI YA SAHAYA
DILANI FANA GABIYA
WAFHAM IFHAM LA TEAYA
AN TARIK ANDAR CHALILI
WAFHAM IFHAM LA TEAYA
AN TARIK ANDAR CHALILI
OH, OH, OH, OH

We can cross the bridge together
To cross the bridge forever,
We can cross the bridge together

LOCH SHALEMET HAHATUNAH
AL YASITECH TZOR MAMUNAH
BAT WA'AL YASIG AHA AHA AHAWAY
AHA AHA AHAWAY...

Submitted by Guest