Ofra Haza – Kirya lyrics

Album: Kirya

KIRYA YAFEFIAH MASOS LE'ARAYICH
KIRYA YAFEFIAH MASOS LE'ARAYICH
IR NE MANA'AT LE MALKECH VE'SARAYICH
IR NE MANA'AT LE MALKECH VE'SARAYICH
YOM EZ KERA YIFAT RABAT SEVA'AYICH
YOM EZ KERA YIFAT RABAT SEVA'AYICH
LACH KA LE'TA NAFSHI LISHKON HA'SERAYICH
LACH KA LE'TA NAFSHI LISHKON HA'SERAYICH

KIRYA YAFEFIAH
MI'OD YID MALACH MI
MI'OD YID MALACH MI
MI'OD YID MALACH MI
YOM, YOM NOF LIMBANIM
YOM, YOM NOF LIMBANIM
IR NE MANA'AT LE MALKECH VE'SARAYICH
IR NE MANA'AT LE MALKECH VE'SARAYICH
KIRYA YAFEFIAH MASOS LE'ARAYICH
MI'OD YID MALACH MI
MI'OD YID MALACH MI
YOM, YOM NOF LIMBANIM
YOM, YOM NOF LIMBANIM
KIRYA YAFEFIAH

Submitted by Guest