Ofra Haza – Kol Haklafim (Open Your Cards) lyrics

Album: Broken Days

HAKOL BEYNEYNU NIGMAR
HATZA'ER LI LO 'AZAR
HAZMAN NITKA' BESHA'ON
BIR'CHOVOT HAKARIM
ANACHNU K'MU SHNEY ZARIM
MEGALGALIM DIKAON
V'ATAH BODED EY SHAM
MESACHEK LI GEBER 'AKSHAN
SHOMER MERCHAK SHAVO RAK ATAH NIGMAR

KOL HAQLAFIM GLUYIM 'AL HASHULCHAN
RAK LEBAVOT SH'BURIM BUKHIM BAZMAN
MISHEHU DOFEK LI BADELET
MISHEHU HOSHEV SHEHU KAN

BIMIPH'ALIM HAREYKIM
HAPO'ALIM DLUKIM
T'LUSH HAMASHKORET SHACHOR
BAKNYISAH MISAVIV
MOL PRETZUF LO HAVIV
KHULAM 'OMDIM BATOR
RAK ATAH ABUD EY SHAM
ROTZEH LA'OF LIHYOT 'ANAK
'IM HALOM RACHOK SHERAK ATAH BU HAY...

Submitted by Guest