Ofra Haza – Lefelach Harimon lyrics

Album: Fifty Gates Of Wisdom

LEFELACH HARIMON ADAMAH RAKTEKH
K'GEBAH HAERMON DZHABOHAH KOMATEKH
V'MOR 'EYM KINAMON YAPEYCHAN MEBYTEKH
TZABIYAH 'AYNAYAH LALIBI OSARU
L'AYNI HAYONIM ADAMAH 'AYNAYAH
K'MU CHOT HASHANI DAMOT SIFTATEYAH
LYOFYAH 'AM 'ONYM YABORAKH TZORAYAH
LEBAVI W'LABAVEH B'AHAVAH NIKHSHORU
LABANAH KASAHAR MEYRAH KACHAMAH
MADELAGAT MAHAR ELEY GIBA'AH RAMAH
ANI ARBAH MUHAR TANU LI HA'ALMAH
LEBAVI 'IM RUACH BYADAH NACHABARU
CHABATZ LAT SHARON W'SHOSHANAT 'EMEK
NATUYOT HADZHARON W'ELAY TITCHAMAK
W'TABYAH HACHARON LALYBBI HANAMEK
RATYAH HABYAV LAMAKATI ZORU

Submitted by Guest