Ofra Haza – Shki'a (Sunset) lyrics

Album: Broken Days

YOM SHEL 'AMAL SHOKE'A EL SOF HAYAM
RACHOK NASHEK HUA ET HAYAM NIR DAM
AZ MIN HADEREKH SHEV LO SHAV HA'ADAM
'AYEF KOL KACH V'HUA HULEM SHQI'AH
IL SH'KAV BEMETEK SFATAYIM
EL TOCH HA'ARBAYIM
LISHKAV 'AL GAV
LISHKAV LACHLOM ZUG 'EYNAYIM
LISHTOCH EL HALAYL
LISHKAV 'AL GAV
VELO LACHUSH MASA'
MOL DIM DUMIM HABEKHI 'OD NEFATEH
LEVAD LEVAD RACHOK MIN HA'OROT
KOL HATZ LALIM YORDIM ZEH 'AL ZEH
V'SHNEYNU MECHAFSHIM ET HASIVOT
IL SH'KAV BEMETEK SFATAYIM
EL TOCH HA'ARBAYIM
LISHKAV 'AL GAV
LISHKAV LACHLOM ZUG 'EYNAYIM
LISHTOCH EL HALAYL
LISHKAV 'AL GAV
VELO LACHUSH MASA'

Submitted by Guest